Privacy Verklaring

Deze privacyverklaring is het laatst aangepast op 16 mei 2018.

PSV vindt een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens belangrijk. Deze gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Ook informeren we je hoe je correcties kunt aanbrengen en of je je kunt verzetten tegen verwerking van je gegevens.

Algemeen

 • Deze privacy policy (hierna: “Policy”) wordt gebruikt door (i) PSV N.V., een naamloze vennootschap met een gewone structuur naar Nederlands recht, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 17104199, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende aan de (5616 NH) Frederiklaan 10A, Eindhoven, (ii) PSV Stadionexploitatie B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 17126009, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende aan de (5616 NH) Frederiklaan 10A, Eindhoven, (iii) Eindhovense Voetbalvereniging Philips’ Sport Vereniging, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 40235615, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende aan de (5616 NH) Frederiklaan 10A, Eindhoven , (iv) Stichting PSV Foundation, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 67779727, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende aan de (5616 NH) Frederiklaan 10A, Eindhoven (hierna gezamenlijk: “PSV” of “wij”)). In deze Policy leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Ook informeren we je hoe je correcties kunt aanbrengen of je kunt verzetten tegen verwerking van je gegevens. PSV kan worden bereikt door te e-mailen naar database@psv.nl of contact op te nemen met PSV Fan Marketing op telefoonnummer +31 (0)40 2505 505.
 • Deze Policy is van toepassing op de verwerkingen van data die je identificeert of kan worden gebruikt om je te identificeren (hierna: “Persoonsgegevens”) door PSV, zoals maar niet beperkt tot gebruik van de website psv.nl, de inlogfunctionaliteit voor psvfanstore.nl en psvsoccerschool.nl, https://tickets.psv.nl/nl/account/login, https://psv.pictures, de PSV App, de PSV Business App en de PSV betaalkaart zoals aangeboden door PSV (hierna: de “Applicaties”) en een account dat je registreert voor het gebruik van de Applicaties van PSV, toegankelijk via onder meer www.psvfanstore.nl/customer/account/login/ en https://www.psvsoccerschool.nl/ bestellen/?action=account (hierna: het “Account”). 
 • De Applicaties worden door PSV aan haar klanten (hierna: “Klant”) aangeboden. Dit betekent dat Klant ten aanzien van de gegevensverwerkingen in de Applicaties, met uitsluiting van PSV, ‘betrokkene’ is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) ten aanzien van de Persoonsgegevens zoals verwerkt door middel van de Applicaties. Deze Policy is slechts bedoeld om je te informeren over de verwerking van je Persoonsgegevens door PSV.
 • PSV is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG als wij je gegevens uit je Account verwerken om diensten te kunnen leveren of als je contactgegevens verstrekt.
 • PSV is gerechtigd deze Policy op ieder moment te wijzigen. Indien de Policy is gewijzigd, zal de gewijzigde versie aan je kenbaar worden gemaakt door publicatie op de website van PSV.

Verwerking van Persoonsgegevens

PSV is verantwoordelijk voor het vaststellen van het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens. Daarom is PSV de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Via de website, bij het sturen of ontvangen van een (e-mail)bericht aan of van PSV, bij het sluiten van een overeenkomst met PSV, bij het invullen van een (web)formulier, als je meedoet aan een social media actie (al dan niet via Facebook), bij het gebruik van de Applicaties en eventueel gebruik van je Account verwerken wij persoonsgegevens door hier, bij het opzetten van een Account, om te vragen.

Wij verwerken op verzoek de volgende Persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam*;
 • E-mailadres*;
 • Telefoonnummer*;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Identificatie;
 • Betaalgegevens;
 • Gebruikersnaam; en
 • Overige gegevens die door jou worden verstrekt.

De informatie gemarkeerd met een * is verplicht voor het gebruik van de Applicaties.

Wij verwerken automatisch de volgende Persoonsgegevens:

 • je locatie;
 • IP adres;
 • De bezochte pagina's;
 • Het type browser dat je gebruikt;
 • De datum en de duur van het bezoek; en
 • je aankoophistorie en lidmaatschappen bij PSV.

PSV bewaart je Persoonsgegevens zolang als nodig is om producten en diensten te leveren en om je gebruik van de Applicaties te faciliteren.

Doel en grondslag verzameling Persoonsgegevens

De grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met de Klant en/of de toestemming van de betrokkene voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor de verschillende doeleinden. De betrokkene heeft het recht de toestemming te alle tijde in te trekken. PSV verzamelt je Persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het identificeren van de Klant en/of andere betrokkenen;
 • Uitvoering van overeenkomsten gesloten met de Klant, bijvoorbeeld voor de levering van producten of diensten;
 • Het verstrekken van de door Klant verzochte informatie;
 • Het type browser dat je gebruikt;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening en productaanbod;
 • Communicatie, bijvoorbeeld het versturen van clubnieuws en service-gerichte informatie om onze fans te informeren, te interesseren en te betrekken;
 • Marketing, bijvoorbeeld het sturen van de verschillende type dienstverlening zoals; een aanbieding van producten, diensten, evenementen door PSV, de partners van PSV of andere partijen waarmee PSV samenwerkt;
 • Het verrichten van overige marketingactiviteiten, zoals het aanpassen van de websites, Applicaties of campagnes aan de interesses van de Klant
 • Analytische doeleinden; en
 • Andere doeleinden mits dit vooraf met Klant of ander betrokkene is overeengekomen.

Elektronische contactgegevens

Mocht je elektronische contactgegevens, zoals maar niet beperkt tot een e-mailadres, aan PSV hebben verstrekt, dan kan dit gegeven worden gebruikt om een goed gebruik van de Applicaties mogelijk te maken. Door gebruik te maken van de Applicaties geef je aan dat je akkoord gaat met het ontvangen van e-mails van PSV over de Applicaties en de verwerking hiervan

Ontvangers van Persoonsgegevens

De gegevens, waaronder Persoonsgegevens, in de Applicaties zijn inzichtelijk voor:

 • Online partners: De partij die aan PSV serverruimte beschikbaar stelt om de Applicaties op uit te voeren.
 • Eredivisie C.V. en Eredivisie Media & Marketing C.V.: en/of de officiële sponsoren en partners van de Eredivisie, mits je daartoe expliciet toestemming voor hebt gegeven, waarbij je deze toestemming te allen tijde kan intrekken.
 • Sponsoren, Suppliers en Partners: gelieerd aan PSV, mits je daartoe expliciet toestemming voor hebt gegeven, waarbij je deze toestemming te allen tijde kan intrekken.

PSV draagt er zorg voor dat Persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte worden verwerkt en opgeslagen.

De gegevens, waaronder Persoonsgegevens, in de Applicaties zijn uitsluitend voor je als betrokkene inzichtelijk.

Gebruik van je anonieme gegevens

PSV is bevoegd om anonieme data aan derden te sturen zodat de data van PSV kan worden verrijkt en wij jullie een betere aanbieding kunnen doen.

Beveiliging

PSV hecht groot belang aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Daarom neemt PSV technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking te beschermen. Om de Persoonsgegevens te beveiligen, worden de volgende maatregelen door PSV geïmplementeerd:

 • Encryptie van Persoonsgegevens bij verzending en transport;
 • Beveiliging van servers en opslagruimte voor Persoonsgegevens met wachtwoorden;
 • SSL (Secure Sockets Layer) certificering van de websites en Applicaties zodat er sprake is van een betere beveiliging van gegevens tussen de server en een internet browser. Doordat SSL certificaten een beveiligde sleutel koppelen aan de connectie van een website kunnen gegevens live gecodeerd bewaard worden.

Je rechten

De AVG geeft je bepaalde rechten ten aanzien van je Persoonsgegevens. PSV is de entiteit (ten aanzien van verwerkingen) die deze rechten voor je kan effectueren. Op basis van de geldende wet- en regelgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens en daarnaast heb je de volgende rechten:

 • Bezwaar: Afhankelijk van de situatie, heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je Persoonsgegevens en de omstandigheden waaronder dit plaatsvindt.
 • Toegang: Je hebt het recht om, met redelijke tussenpozen, te informeren i) of je Persoonsgegevens worden verwerkt, ii) met welke doeleinden deze verwerking plaatsvindt, iii) welke categorieën van Persoonsgegevens betrokken zijn, en iv) wie de ontvangers of categorieën van ontvangers van Persoonsgegevens zijn.
 • Wijziging, verwijdering, blokkering, verwijdering: Onder omstandigheden heb je het recht om Persoonsgegevens te laten verbeteren, aan te vullen, te laten verwijderen of af te laten schermen indien Persoonsgegevens feitelijk onjuist, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel enigszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.
 • Kennisgeving: Je hebt het recht om een mededeling te ontvangen van de partijen die je Persoonsgegevens hebben ontvangen indien je Persoonsgegevens naar aanleiding van je verzoek zijn verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd. Het voorgaande geldt tenzij een dergelijke handeling onmogelijk is of een onredelijke inspanning vergt van een verwerkingsverantwoordelijke.

Indien je verzoekt je Persoonsgegevens te verwijderen of te blokkeren, dan kan het zijn dat je de Applicaties niet meer kunt gebruiken.

Minderjarig

Indien je jonger bent dan 16 jaar, dient een van je ouders dan wel je wettelijke voogd, toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in deze Policy.

Toepasselijk recht en geschillen

Het Nederlands recht is exclusief van toepassing op deze Policy.

Ieder geschil in verband met deze Policy of het gebruik van de Applicaties zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch.

Vragen

Mocht je vragen hebben over je privacy, dan kun je contact opnemen met PSV Fan Marketing via database@psv.nl of via telefoonnummer +31 (0)40 2505 505.

Er ging iets mis

Shall we send you a message when we have discounts available?

Remind me later

Thank you! Please check your email inbox to confirm.

Oops! Notifications are disabled.

© Copyright PSV Fanstore 2023 Badge Direct BV, Woerden